İndir

DAVA ŞARTI ARABULUCULUK ÜCRET SÖZLEŞMESİ

 

 

 

ARABULUCULUK                       :   ***************

 

Büro Dosya Numarası                       :   ***************

 

Arabuluculuk Numarası         :   ***************

 

 

TARAF 1                              : **************** 

 

T.C KİMLİK NUMARASI           : **************** 

 

ADRESİ                               : ****************

 

 

TARAF 2                              : **************** Tic. Ltd. Şti.

 

TİCARET SİCİL NUMARASI    : ********/******** 

 

ADRESİ                               : ****************

 

 

ARABULUCU                                            : ****************

 

T.C KİMLİK NUMARASI                       : **************** 

 

ARABULUCU SİCİL NUMARASI        : ****************

 

ADRESİ                                           : ****************

 

                                  

KONU                                           : Bu sözleşme Arbulucu ************** (Bundan sonra Arabulucu olarak anılacaktır) tarafından taraflar *************** ve **************’ne (Bundan sonra Taraflar olarak anılacaktır) verilecek dava şartı arabuluculuk hizmetine ilişkin olup, karşılıklı hak ve yükümlülükleri kapsar.

 

HİZMETİN İÇERİĞİ               :

 

1- Taraflar arasındaki uyuşmazlığın arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulmasını sağlamak amacıyla, arabuluculuk faaliyetini yürüten arabulucular siciline kayıtlı Arabulucuya, sarf ettiği emek ve mesainin karşılığında, uyuşmazlığın Taraflarınca yapılacak parasal ödemenin karşılığıdır.

 

2- Arabulucu, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla Tarafları bir araya getirecek, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştirecektir.

 

3- Arabulucu görevini özenle, tarafsız bir biçimde ve şahsen yerine getirecektir.

 

ÜCRET                                        :    

 

1- Tarafların arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaları hâlinde, arabuluculuk ücreti, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin İkinci Kısmına göre aksi kararlaştırılmadıkça Taraflarca eşit şekilde karşılanır. Bu durumda ücret, Tarifenin Birinci Kısmında belirlenen iki saatlik ücret tutarından az olamaz.

 

2- İşe iade talebiyle yapılan görüşmelerde Tarafların anlaşmaları durumunda, arabulucuya ödenecek ücretin belirlenmesinde işçiye işe başlatılmaması hâlinde ödenecek tazminat miktarı ile çalıştırılmadığı süre için ödenecek ücret ve diğer haklarının toplamı, Tarifenin İkinci Kısmı uyarınca üzerinde anlaşılan miktar olarak kabul edilir.

 

3- Arabuluculuk faaliyeti sonunda, Taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaması veya iki saatten az süren görüşmeler sonunda Tarafların anlaşamamaları hâllerinde, iki saatlik ücret tutarı Tarifenin Birinci Kısmına göre Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenir. İki saatten fazla süren görüşmeler sonunda Tarafların anlaşamamaları hâlinde ise iki saati aşan kısma ilişkin ücret aksi kararlaştırılmadıkça Taraflarca eşit şekilde Tarifenin Birinci Kısmına göre karşılanır. Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenen ve Taraflarca karşılanan arabuluculuk ücreti, yargılama giderlerinden sayılır.

 

4- Taraflarca ödenecek arabuluculuk ücreti eşit olarak arabuluculuk sürecinin bittiği tarihten itibaren bir hafta içerisinde Arabulucuya ait TR**************** IBAN numaralı hesaba aktarılacaktır.

 

5- Arabulucu, Taraflarca yapılacak ödeme karşılığında serbest meslek makbuzu düzenleyerek Taraflara verecektir.

 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER             :

 

1- Arabuluculuk faaliyeti süresince Arabulucu tarafından düzenlenen evrak ve yapılan diğer işlemler ayrı ücreti gerektirmez.

 

2- Taraflar bu sözleşmede yazılı adreslerini tebliğe elverişli adres olarak beyan ederler. Yazılı olarak adres değişikliği bildirilmediği sürece bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli kabul edilir.

 

3- İşbu dava şartı arabuluculuk ücret sözleşmesi üç sayfa ve üç nüsha olarak düzenlenmiştir.

 

 

**.**.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            ************* Tic. Ltd. Şti.

                                                                                                Adına Yetkili Temsilci **********

*****************

      İŞ SAHİBİ 1                                                                                                       İŞ SAHİBİ 2

 

 

 

****************

ARABULUCU