İndir

DAVA ŞARTI VE İHYİTARİ ARABULUCULUKTA İLK OTURUM TUTANAĞI

 

Arabuluculuk Faaliyetinin Başlamasına İlişkin

İlk Oturum Tutanağı

 

Aşağıda ad ve unvanları yazılı taraflar 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu gereğince yürütülen arabuluculuk sürecinin esasları, süreci ve sonuçları hakkında bilgilendirilmişlerdir. Aralarındaki ............................ konusundaki uyuşmazlığın arabuluculuk yoluyla çözümlenmesi amacıyla görüşmelere tarafların birlikte katılımıyla ..... /..... /..... tarihinde saat … : …’da başlanmıştır.

İşbu belge üç nüsha olarak düzenlenmiştir.

 

..........................................................                                            ..................................................

(Ad, soyad, TC Kimlik no. ve imza)                                                              (Ad, soyad, TC Kimlik no. ve  imza)

Taraf                                                                                               Taraf

 

 

 

........................................

 

(Ad, soyad ve imza)

Arabulucu

Arabuluculuk Sicil No: ............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Bu Tutanak eğer dava açılmadan yapılmışsa üç (3) nüsha olarak düzenlenir; taraflarda ve arabulucunun kendisinde kalır.