İndir

İCRA EDİLEBİLİRLİK ŞERHİ

T.C. .............................................. MAHKEMESİ     ESAS NO: ............ HÂKİM     :

KÂTİP               :

İCRA EDİLEBİLİRLİK ŞERHİ TALEP EDEN VEKİLİ      :

TALEP              :

TALEPTARİHİ   :

 

Mahkememize tevzi bürosunca tevzi yolu ile gelip esasa kayıt edilen İcra edilebilirlik şerhine ilişkin;

                           İcra edilebilirlik şerhi talep yazısı ve ekleri incelendi;

 

1-Talebe konu arabuluculuk anlaşma tutanağı taraflarının yetkili kişilerce temsil edildiği, Avukatın yetkili vekil olduğu, görüşmeleri yürüten ve arabu- luculuk anlaşma tutanağını tanzim eden arabulucunun Arabuluculuk Daire Başkanlığı nezdinde tutulan arabulucular siciline kayıtlı resmi arabulucu olduğu, mahkememizin işbu olay ile ilgili olarak görevli ve yetkili olduğu, maktu harcın yatırılmış olduğu, şerh verilmesi istenen ve çözüme ulaşan uyuşmazlık konusunun arabuluculuğa başvurulabilecek ve bu yolla çözüm- lenebilecek uyuşmazlık olduğu varılan çözümün icra edilebilir olduğu anlaşıldı.

(Protokolün belli hükümleri için icra edilebilirlik talebi durumunda bu hü- kümlerin icra edilebilir olduğu yazılacaktır).

Dosya kapsamı tümüyle incelenerek Talebin Kabulüne, ..... / ..... / ..... tarihli Arabuluculuk anlaşmasının 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunun 18. Maddesinin 3. Fıkrasında belirtildiği üzere anlaşmanın içeriğinin Arabuluculuğa ve Cebri İcraya elverişli olduğu anlaşıldığından, anlaşma belgesine İcra Edilebilirlik Şerhinin VERİLMESİNE,

Dair, aşağıdaki hükmün kurulması usul ve yasaya uygun bulunmuştur.

HÜKÜM;                                                

1-Talebin Kabulüne,...............tarihli Arabuluculuk  anlaşmasının  6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunun 18.maddesinin 3.fıkra- sında belirtildiği üzere; Arabuluculuğa ve Cebri İcraya elverişli olduğu anlaşıldığından, arabuluculuk anlaşma tutanağına  İcra Edilebilirlik Şerhinin VERİLMESİNE,

2-Harç alındığından yeniden alınmasına YER OLMADIĞINA,

3-Yargılama gideri olmadığından bu konuda karar verilmesine YER OLMADIĞINA, dair dosya üzerinden verilen karar tarafların yokluğunda, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. ../../.2018

 

Kâtip                                                                                                                             Hâkim