İndir

İHTİYARİ ARABULUCULUKTA SON TUTANAK

 

Arabuluculuğun son aşamasında hazırlanır.

Sadece bu nüsha Arabuluculuk Daire Başkanlığına gönderilir.

 

 

Arabuluculuk Faaliyetinin Sona Ermesine İlişkin

Son Oturum Tutanağı

(İhtiyari-İsteğe Bağlı Arabuluculuk)

 

Aşağıda ad ve unvanları yazılı taraflar arasında ............................ uyuşmazlık konusunda, 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu gereğince yürütülen arabuluculuk süreci, işbu kanunun 17. Maddesi çerçevesince saat …’da anlaşmayla /anlaşmazlıkla sona erdi.

 

[Taraflar arasında ..... /..... /..... tarihli bir anlaşma belgesi düzenlendi.]

İşbu belge dört nüsha olarak düzenlenmiştir.                                                                                                 

 

 

..........................................................                                            ..................................................

(Ad, soyad, TC Kimlik no. ve imza)                                                                              (Ad, soyad, TC Kimlik no. ve  imza)

Taraf                                                                                         Taraf

 

........................................

 

(Ad, soyad ve imza)

Arabulucu

Arabuluculuk Sicil No: ............

 

 

[İşbu belgenin bir kopyası Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Dairesi’ne UYAP üzerinden gönderilir.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Bu tutanak dört (4) nüsha olarak düzenlenir; iki kopya taraflarda ve bir kopya arabulucunun kendisinde kalırken, son kopya Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Arabulucu- luk Daire Başkanlığı’na UYAP Arabulucu Portalı üzerinden gönderilir.