İndir

TENSİP TUTANAĞI

 

  1.  

....... MAHKEMESİ

ESAS NO : HAKİM :

KATİP:

İCRA EDİLEBİLİRLİK ŞERHİ TALEP EDEN: VEKİLİ:

TALEP:

TALEP TARİHİ:

 

Mahkememize tevzi bürosunca tevzi yolu ile gelip esasa kayıt edilen İcra edilebilirlik şerhine ilişkin;

İcra edilebilirlik şerhi talep yazısı ve ekleri incelendi; Dosya incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

   1. Talebin Kabulüne , ..... tarihli Arabuluculuk anlaşmasının 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunun 18. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen antlaşmanın içeriğinin Arabuluculuğa ve Cebri İcraya elverişli olduğu anlaşıldığından, antlaşma belgesine İcra Edilebilirlik Şerhinin VERİLMESİNE,
   2. Harç alındığından yeniden alınmasına YER OLMADIĞINA,
   3. Yargılama gideri olmadığından bu konuda karar verilmesine YER OLMADIĞINA,

Dair dosya üzerinden verilen karar tarafların yokluğunda, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. .././.2018

 

Katip                                                                                                                           Hakim